Dowóz na terenie Kętrzyna

Koszt dowozu 13 zł

Odbiór osobisty

Opłata 5zł

Zakupy w 4h

Paczka naprawdę szybko

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – dalej jako: RODO – Sprzedawca informuje o przetwarzaniu danych osobowych udostępnianych przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej www.sklepketrzyn.pl oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało, a także prawach jakie przysługują Kupującemu w związku z przetwarzaniem jego danych.

Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie Kupującego, to jest informacje w zakresie: imienia i nazwiska, adresu dostawy zamówienia, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.

 1. Kto jest administratorem/ współadministratorem danych osobowych Kupującego?

Współadministratorami danych osobowych Kupującego, wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych są:

Administator strony internetowej i administator danych osobowych – Agencja marketingowa Reshka, której właścicielem jest Pracownia Anna Reszka, ul. Wierzbowa 3a, 11-400 Kętrzyn. email: kontakt@reshka.pl

Administrator pomocniczy oraz operator zamówień, podczas których posługujemy się danymi osobowymi zamawiającego: Agencja Handlowo-Produkcyjna „MAGRA” ul. Zbożowa 1, 11-400 Kętrzyn NIP: 7420004617

Kupujący, którego dane osobowe dotyczą, może wykonywać przysługujące mu prawa, wynikające z niniejszej Polityki prywatności wobec każdego ze współadministratorów.

 1. Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Kupującego?

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Kupującego odpowiednio w celu:

 • zawarcia przez Kupującego ze Współadministratorami umowy sprzedaży i jej wykonania. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych Kupującego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełnienia przez Współadministratorów obowiązków prawnych na nich ciążących, a dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych Kupującego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • dochodzenia roszczeń przysługujących Współadministratorom w związku z umową sprzedaży zawartą z Kupującym. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych Kupującego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • założenia przez Kupującego konta na stronie internetowej Sklepu internetowego. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych Kupującego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Podanie przez Kupującego jego danych osobowych jest wymagane do założenia przez Kupującego konta na stronie internetowej Sklepu internetowego i/lub zawarcia ze Współadministratorami umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości założenia przez Kupującego konta na stronie internetowej Sklepu internetowego i/lub zawarcia ze Współadministratorami umowy sprzedaży.

 1. Jaki jest okres przetwarzania danych osobowych Kupującego?

Dane osobowe Kupującego przechowywane będą przez okres trwania umowy sprzedaży i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Kupującym umowy sprzedaży lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, a także przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Dane osobowe Kupującego, który założył konto na stronie internetowej Sklepu internetowego, będą zaś przechowywane do czasu wycofania przez niego zgody.

 1. Kto może być odbiorcą danych osobowych Kupującego?

Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi prawne, finansowo-księgowe, informatyczne, pocztowe lub kurierskie. Ponadto, dane osobowe Kupującego będą ujawniane upoważnionym osobom zatrudnionym przez Współadministratorów na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (m. in. dostawcom zamówienia na adres wskazany przez Kupującego), a w zgodzie z obowiązującym prawem Współadministratorzy mogą powierzyć te dane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Współadministratorów.

 1. Czy Współadministratorzy danych osobowych przekazują te dane do państw trzecich?

Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 1. Czy dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane?

Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Jakie prawa przysługują Kupującemu w stosunku do swoich danych osobowych przekazanych Współadministratorom?

Kupującemu przysługuje prawo do:

 • uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane,
 • uzyskania od Współadministratorów dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Współadministratorów sprostowania (poprawiania) jego danych osobowych,
 • żądania od Współadministratorów uzupełnienia danych osobowych,
 • żądania od Współadministratorów usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że Współadministratorzy przetwarzając dane osobowe Kupującego naruszają przepisy, w tym RODO.

Kupujący może wykonywać prawa, o których mowa powyżej, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Współadministratorów:  kontakt@reshka.pl  wskazując swoje żądanie oraz jego przyczynę.

W celu zabezpieczenia danych osobowych Kupującego przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa zapewniające ochronę tych danych osobowych.

PLIKI COOKIES

Sprzedawca informuje, że świadcząc za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi na rzecz Kupujących, wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (pliki cookies), stanowiące dane informatyczne przechowywane w urządzeniu użytkownika Sklepu internetowego (np. w telefonie, tablecie, komputerze).

Pliki cookies wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celach:

 • zapisywania ustawień dla optymalnego wyświetlania witryny internetowej na ekranie urządzenia Kupującego, np. pożądana wielkość bufora i dane na temat rozdzielczości ekranu urządzenia,
 • pełnego załadowania witryny internetowej tak, aby pozostała ona dostępna,
 • zapisywania loginu i hasła Kupującego, tak aby Kupujący nie musiał ich wprowadzać ponownie za każdym razem,
 • zapisywania ustawień, takich jak język, lokalizacja, liczba wyników wyszukiwani itp.,
 • zapisywania nadużyć dotyczących naszych witryn internetowych i usług, np. rejestrowanie wielu kolejnych lub nieudanych prób rejestracji,
 • tworzenia statystyk (rejestracja liczby osób odwiedzających Sklep internetowy, czasu, który odwiedzający spędzają na przeglądanie Sklepu internetowego, kolejności odwiedzin różnych produktów, ustalenia czy oraz jakich zmian wymaga Sklep internetowy).

Sprzedawca informuje, że możliwe jest zapobieżenie przechowywaniu plików cookies lub usuwanie tych, które już są przechowywane. Szczegółowe informacje jak tego dokonać znajdują się w sekcji pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Sklepu internetowego. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem przez odwiedzających Sklep internetowy zgody na ich zapisywanie.

Można również wybrać kody kolorów za pomocą opcji tematycznych admin

Oto niektóre opcje demo dla ciebie.

X